Reklamační řád

  

(dále též jako „Řád“)

 

vydaný společností ZaploFinance s.r.o., IČO 294 13 575, se sídlem 5. května 1746/22, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C205150(dále též jako „Společnost“).

 

Oprávněnost podání

Podání je oprávněn učinit každý klient Společnosti, pokud sedomnívá, že se Společnost vůči němu dopustila:

·      porušení jakékoli své zákonné nebo smluvněstanovené povinnosti,

·      porušení jiného deklarovaného závazku,

·      v dané situaci nevhodného chování zaměstnance čizástupce Společnosti a dále též zprostředkovatele, který je pro Společnostčinný v rozsahu předmětu činnosti Společnosti.

Klient má rovněž možnost upozornit nanedostatky v činnosti Společnosti, možnost zlepšení její činnosti čizkvalitnění poskytovaných služeb.  

 

Způsob podání

Adresátem podání je zásadně Společnost. Podání lze učinit kteroukolinásledující formou:  

•       listinné podání – na adresu sídla Společnosti(5. května 1746/22, 140 00, Praha 4),  

•       telefonické podání – na telefonní číslo (+420)800 399 399,  

•       e-mailové podání – na e-mailovou adresu reklamace@zaplo.cz

•       podání datovou zprávou do datové schránky Zaplo Finances.r.o. (ufxqgk3)

Za doručené nelze považovat podánídoručené na soukromé telefonní či faxové číslo, soukromou adresu nebo soukromoue-mailovou adresu zaměstnance Společnosti, zástupce či zprostředkovatele.  

V případě, že podání není učiněno klientem Společnosti,je zastupující osoba povinna předložit hodnověrné prokázání oprávnění kzastupování klienta obsahující úředně ověřený podpis klienta (např. předloženímkopie plné moci k zastupování). Ověřený podpis není nutný v případě, že jeklient zastoupen advokátním zástupcem s aktivním výkonem.

 

Náležitosti podání

Podání musí být dostatečně určité,aby bylo možné se jím zabývat.  

Podání musí obsahovat:

•       jméno a příjmení, adresu bydliště  

•       rodné číslo nebo datum narození  

•       číslo účtu

•       popis reklamace – čeho se podání týká, co jeSpolečnosti vytýkáno, apod.  

Podání by dále mělo obsahovat doplňující údaje:  

•       další identifikační a kontaktní údaje klienta, respektivejeho zástupce např. telefonní číslo, email,

•       časové údaje – datum podání, data, při nichždošlo nebo mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem podání.

   Za oprávněná podání se považují případy, v nichž se Společnost vůči klientovi dopustilaporušení obecně závazných právních předpisů nebo smluvních povinností, jinýchdeklarovaných závazků, jakož i případy, v nichž jednání zaměstnance Společnosti,zástupce Společnosti či zprostředkovatele nebylo vhodné nebo přiměřené situaci.Oprávněné podání zakládá nárok klienta na zjednání nápravy, náhradní plnění,případně též na náhradu způsobené újmy.

Lhůty pro uplatnění podání  

Podání je třeba uplatnit pokud možno co nejdříve poté, conastala či měla nastat skutečnost, která je předmětem podání. Doporučenámaximální lhůta pro uplatnění podání je 6 měsíců od okamžiku, kdy došlo či mělodojít k vytýkané skutečnosti. Společnost ovšem vyvine odpovídající snahu kvyřízení i později uplatněných podání, a to v závislosti na podobě a stavuaktuálně dostupných informací, materiálů a podkladů vztahujících se k předmětupodání.  

 

Lhůty pro vyřízení podání  

   O oprávněnosti podání a jeho vyřízení (včetně realizace přijatého rozhodnutí)rozhodne Společnost v co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dnů od přijetípodání. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná pro opravu či doplněnípodání klientem či osobou, která za klienta podání učinila. Jedná-li se osložitý případ vyžadující podrobnější šetření či součinnost třetích osob,rozhodne Společnost nejpozději do 60 dnů od přijetí podání. O prodloužení lhůtyvšak musí být klient či osoba, která za klienta podání učinila, informována do15 dnů od obdržení podání.  

Ve výjimečných případech (např. probíhající trestní řízenívztahující se k předmětu podání) počíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení podáníode dne, kdy Společnost obdrží všechny podklady nezbytné k tomu, aby podáníbylo vyřízeno na základě veškerých relevantních informací (např. pravomocnýrozsudek).

 

Práva a povinnosti klienta  

Klient má právo být vyrozuměn o oprávněnosti či neoprávněnostipodání, jakož i o jeho vyřízení a o způsobu tohoto vyřízení.  

Klient je povinen uplatňovatpodání v souladu s tímto Řádem.  

Klient je povinen poskytnout Společnosti součinnost nezbytnouk vyřízení podání, zejména ji včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostechvýznamných pro posouzení podání a poskytnout jí podklady potřebné pro jehovyřízení. Za tímto účelem může být klientovi doručena výzva k doplnění podání. Podobu do poskytnutí součinnosti neběží lhůta k vyřízení reklamace stanovenátímto Řádem.

 

Vyřízení podání  

Společnost rozhodne nejprve o přípustnosti podání (zejménaurčitost), a poté rozhodne o předmětu podání (oprávněnost / neoprávněnost,způsob vyřízení). Společnost sdělí písemně klientovi nebo osobě, která zaklienta podání učinila, své stanovisko ve lhůtě stanovené pro vyřízení podání.  

 

           

Zkrácené vyřízení podání  

V případě, že zaměstnanec Společnosti přijme ústní podání,toto shledá jako oprávněné a je schopen jej neprodleně a úplně vyřešit k plnéspokojenosti klienta, učiní tak, přičemž o tomto postupu vyřízení reklamaceučiní zápis. Tento postup není možné použít v případě, že ústní podání je siceshledáno jako oprávněné, avšak zaměstnanec Společnosti není schopen jejneprodleně a úplně vyřešit k plné spokojenosti klienta, nebo pokud zaměstnanecshledá podání jako neoprávněné či má o jeho oprávněnosti pochybnosti. Postupzkráceného vyřízení podání nelze užít také v případech, kdy klient nebo osoba,která za klienta podání učinila, vyžaduje písemnou odpověď na podání, nebopokud Společnosti či klientovi vznikla či hrozí hmotná škoda nebo hrozí-liSpolečnosti jiné operační riziko.  

 

Náklady spojené s reklamací  

Vyřízení reklamace nepodléhá žádné úplatě. Každá strana (Klienti Společnost) nese své náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním a vyřízením reklamace.  

 

               

Ostatní možnosti obrany klienta  

Uskutečnění podání dle tohoto Řádu nebrání klientovi vmožnosti obrátit se se svým podnětem přímo na příslušný státní či jiný orgánvykonávající dozor či rozhodovací činnost v dané oblasti (např. Česká národníbanka, Finanční arbitr, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.) nebo v možnostiuplatnit své nároky v rámci nalézacího řízení před příslušným soudem.Společnost  zásadně v rámci zachování dobrých vztahů se svými klientypreferuje řešení reklamací a případných sporů vzájemnou dohodou.

Pro mimosoudní řešení sporů se může klient obrátit na Finančníhoarbitra na www.finarbitr.cz.  

 

Změny a účinnost Řádu  

Společnost je oprávněno tentoReklamační řád změnit a jeho aktuální verzi zveřejnit na internetových stránkách www.kimbi.cz nejpozději v den účinnosti.  

 

Řád nabyl účinnosti dne 11.prosince 2017. Datum účinnosti poslední revize: 15. srpna 2023.